پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۸۵ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (۱۲/۰۴/۱۳۸۷)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

.

شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۷۰ در اجرای احکام مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

 .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

.

پست های مرتبط

  1. دادنامه۳۳۵ مورخ ۹۱/۶/۲۰( اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه)
  2. بخشنامه ۱۳۳۸۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۲۴(ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۸ مورخ ۹۰/۱/۲۲ )
  3. بخشنامه ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه ۶۱۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
  4. بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمین جرایم دوران تقسیط)
  5. بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
  6. بخشنامه۶۷۹۸/۲۱۰م۱۱/۳/۸۹(ارسال رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ درباره منشاء برخورداری از ماده ۱۳۲)
  7. بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ م ۸۷/۴/۱۲ (کمک هزینه های رفاهی کارکنان )
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری