هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاح شود.

.

با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاح شد.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاح شود.

.

بر اساس این مصوبه، در ماده (۲) عبارت «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» به عبارت «شرکتها و مؤسساتی» تغییر می کند و درماده (۵) قبل از عبارت « شرکتهای داخلی» عبارت « پژوهشگاهها و» و بعد از واژه «فعالیتهای» عبارت « تجاری سازی نتایج» و بعد از واژه « توسعه» عبارت «و طرح های مربوط» اضافه می شود.

.

همچنین متن؛ صندوق مجاز است در اجرای ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و « ویژه» شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق، کمک بلا عوض کند، به عنوان ماده (۶) مکرر اضافه می شود.

.

بر این اساس، در ماده (۷) عبارت «توسط صندوق یا عامل صندوق» جایگزین عبارت « توسط عامل صندوق» می شود و همچنین در ماده (۹) عبارت «از طریق عامل صندوق» حذف و عبارت «برعهده عامل» به واژه «برعهده» اصلاح می شود.

.

بر این اساس، در ماده (۱۰) عبارت « مرتبط و» به عبارت « مرتبط از طریق» و عبارت « پنج درصد» به عبارت « هفت درصد» تغییر می یابد و نیز در ماده (۱۱) بعد از واژه « ترجیحی» عبارت « تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» اضافه می شود.

.

بر اساس این مصوبه، متن؛ صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تأیید هیئت عامل بر اساس دستور العمل ابلاغی به طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا کند، به عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه می شود.

.

در ماده(۱۵) عبارت «صندوق به» به واژه «به» تغییر می یابد.

همچنین، متن به عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه می شود؛ صندوق مجاز است بر اساس دستور العمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بینان اقدام کند.

.

بر این اساس، آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مقررات اجرایی ماده (۹) قانون تنفیذ می شود، به عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه می شود.

.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

پست های مرتبط

  1. تصویب نامه ۱۷۱۵۵۵/ت۴۸۴۰۸ک مورخ ۹۱/۸/۳۰(آیین نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور)
  2. آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد
  3. تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۴۱/ت ۴۸۰۱۹ هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱(اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)
  4. تصویب نامه۳۱۴۲۶۰ ت۲۶۹۷۷‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱(‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
  5. روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۵۹مورخ ۸۹/۹/۱۷(قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات)
  6. آیین نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
  7. تصویبنامه۴۴۴۴ت۴۰۹ مورخ۶۸/۴/۲۸(آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور)
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری